Colourful Piano / Πολύχρωμο Πιάνο - Yulia Berner (Bilingual)

Skip to product information
1 of 2
Language
Regular price £15.00 GBP
Regular price Sale price £15.00 GBP
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Σημειώσεις για τους μικρούς μας φίλους, που θέλουν να μάθουν πώς να παίζουν πιάνο, ή για εκείνους που δεν έκαναν φίλους με μαύρες νότες.

Notes for the little ones who want to learn how to play piano or for those who didn't make friends with black notes.

 

 

Αυτό το βιβλίο προορίζεται για παιδιά ηλικίας 3 εως 9 ετών με βάση το στάδιο ανάπτυξης της παιδικής τους ηλικίας, το μουσικό περιβάλλον και την επιθυμία των γονιών να διαμορφώσουν την ανάπτυξη του παιδιού τους. Αυτό το βιβλίο μπορεί επίσης να ενδιαφέρει όσους δυσκολεύονται να κατανοήσουν, να μάθουν και να απομνημονεύσουν τις συνηθισμένες μαύρες νότες, καθώς και για τα παιδιά με δυσκολία στη συγκέντρωση ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κ.λ.π.
Το βιβλίο έχει σχεδιαστεί είτε για ανεξάρτητη μάθηση είτε υπό την επίβλεψη ενός επαγγελματία.
 Εδώ και πολλά χρόνια έχω διδάξει με οδηγό αυτό το βιβλίο έναν μεγάλο αριθμό παιδιών, διαφόρων ηλικιών. Για να προχωρήσει κανείς ομαλά από τις έγχρωμες στις μαύρες νότες, είναι αναγκαίο να μειώσει σταδιακά  τον αριθμό από τις έγχρωμες νότες, προσθέτοντας τραγούδια που περιέχουν απλές μαύρες νότες. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο, καθώς είναι απαραίτητο για το παιδί να συνηθίσει σταδιακά τις πραγματικές νότες, χωρίς αυτή η μετάβαση από τις έγχρωμες στις μαύρες  να αποτελέσει μια απροσδόκητη αλλά και τρομακτική εμπειρία, καθώς τα παιδιά παρουσιάζουν ευαισθησίες  και αυτό πρέπει οπωσδήποτε να ληφθεί υπόψη.
 Επίσης, έχω γράψει και άλλα βιβλία: «Θεωρία και σολφέζ από τριών χρονών», «Ασκήσεις για τα χέρια των μικρών πιανιστών», το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για παιδιά με διαταραχές στην ομιλία.
 Πιθανότατα έχετε ήδη συναντήσει εκδόσεις βιβλίων σχετικές με τις έγχρωμες νότες, αλλά συνήθως για το ξυλόφωνο ή το φλάουτο, όμως το συγκεκριμένο βιβλίο έχει διαμορφωθεί κυρίως για το πιάνο. Περιλαμβάνει καθοδήγηση για το ποιο χέρι να χρησιμοποιείτε!
Μπορείτε να κολλήσετε τα αυτοκόλλητα στα πλήκτρα του πιάνου ή κοντά σε αυτά, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Αυτό το βιβλίο περιέχει πολλές διασκευές από διάφορους συνθέτες με τροποποιήσεις.
 Από πολλές απόψεις, η επιτυχία ενός παιδιού στη διαδικασία της μάθησης εξαρτάται από τη συμμετοχή των γονιών κατά τη διάρκεια της μάθησης και της ανάπτυξής τους. Στο αρχικό στάδιο της μαθησης, συνιστάται να μην επιμένουν οι γονείς να εξασκηθεί το παιδί μόνο του.  Είναι σημαντικό για τους γονείς να παρέχουν την ανάλογη υποστήριξη και επεξήγηση όπου είναι απαραίτητο, με επιπρόσθετες λέξεις και παιχνίδια.
 Επίσης, είναι σημαντικό οι γονείς να ακούνε συστηματικά μουσική μαζί με το παιδί, για παράδειγμα κατά τη
διάρκεια του παιχνιδιού, όταν κάνει μπάνιο ή ακόμα και στην ώρα του φαγητού.    
Ο βασικός σκοπός του συγκεκριμένου βιβλίου είναι να κάνει την εκμάθηση της μουσικής πιο εύκολη και πιο ευχάριστη διαδικασία για τα παιδιά.
Μαθαίνετε με ευχαρίστηση!

"Hello parents and little pianists!

This book is intended for children aged 3 to 9, based on their childhood development stage, the musical environment and the desire of parents for shaping a child's development.This book may also be of interest to those who have a difficulty in understanding, learning  and memorizing the  ordinary black notes, and for children with poor concentration or special educational needs etc.
   The book has been designed for independent learning or with a professional supervision.
 I have been teaching by this book for many years to a large number of children of all ages. In order to smoothly proceed from coloured to black notes, it is necessary to gradually reduce the number of coloured notes by adding songs with simple black notes. This is a very important point, since it is necessary to gradually accustom the child to real notes, without making the transition from coloured notes to black something unexpected or frightening as children might appear sensitive and this must be taken into account.
I have also written other books: ‘’Theory and solfeggio from 3 years old’’, ‘’Gymnastics for the hands of little pianists’’, which can also be used for children with a speech disorder.
  You have probably already seen editions of books with coloured notes but for xylophone or flute, and this book is mainly designed for piano. It has a guidance which hand has been performed. You can stick the stickers on the piano keyboard or near to it, as shown in the image below.
 This book contains several arrangements by various composers with modifications. In many ways, a child’s success in learning depends on the parents’ involvement and participation in their learning and development. At the initial stage of learning it might be advised not to insist the child to practice on their own. It is important for parents to provide support and an explanation where it is necessary, involving additional words, games and toys.
 It is also recommended to regularly listen to music, for example, when a child plays, washes, or even eats,
and so forth
The sole purpose of this book is to make learning music easier and more enjoyable for children.
Learn with pleasure!

Pages 115
Publication Date 2021
Publisher Copyright
ISBN n/a
Binding Paperback
Author Yulia Berner

 

 

  • Local Delivery Available for Leeds postcodes
View full details

ALL GOODS TRAVEL WITH THE RESPONSIBILITY OF THE CUSTOMER