Θείον και Ιερόν Ευαγγέλιον (Μεσαίο / Χρυσόδετο)

Skip to product information
1 of 1
Regular price £38.99 GBP
Regular price Sale price £38.99 GBP
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

The Gospels by Mark, Matthew, Luke and John in the original text written in biblical, Koine Greek in a hardback, luxury, golden-cover edition.

Εν αρχή ην ο Λόγος, και ο Λόγος ην προς τον Θεόν, και Θεός ην ο Λόγος. Ούτος ην εν αρχή προς τον Θεόν. Πάντα δι' αυτού εγένετο, και χωρίς αυτού εγένετο ουδέ εν, ό γέγονεν. Εν αυτώ ζωή ην, και η ζωή ην το φως των ανθρώπων. Και το φως εν τη σκοτία φαίνει, και η σκοτία αυτό ου κατέλαβεν. Εγένετο άνθρωπος απεσταλμένος παρά Θεού, όνομα αυτώ Ιωάννης. Ούτος ήλθεν εις μαρτυρίαν, ίνα μαρτυρήση περί του φωτός, ίνα πάντες πιστεύσωσι δι' αυτού. Ουκ ην εκείνος το φως, αλλ' ίνα μαρτυρήση περί του φωτός. Ην το φως το αληθινόν, ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον. Εν τω κόσμω ην, και ο κόσμος δι' αυτού εγένετο, και ο κόσμος αυτόν ουκ έγνω. Εις τα ίδια ήλθε, και οι ίδιοι αυτόν ου παρέλαβον. Όσοι δε έλαβον αυτόν, έδωκεν αυτοίς εξουσίαν τέκνα Θεού γενέσθαι, τοις πιστεύουσιν εις το όνομα αυτού. Οι ουκ εξ αιμάτων, ουδέ εκ θελήματος σαρκός, ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλ' εκ Θεού εγεννήθησαν. Και ο Λόγος σαρξ εγένετο, και εσκήνωσεν εν ημίν, (και εθεασάμεθα την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παρά Πατρός·) πλήρης χάριτος και αληθείας. Ιωάννης μαρτυρεί περί αυτού, και κέκραγε λέγων· Ούτος ην ον είπον· Ο οπίσω μου ερχόμενος, έμπροσθέν μου γέγονεν, ότι πρώτός μου ην. Και εκ του πληρώματος αυτού ημείς πάντες ελάβομεν, και χάριν αντί χάριτος. Ότι ο νόμος δια Μωσέως εδόθη· η χάρις και η αλήθεια δια Ιησού Χριστού εγένετο.

 

Contents:

Ευαγγέλια κατά Ιωάννην
Ευαγγέλια κατά Ματθαίον
Ευαγγέλια κατά Λουκάν
Εις τας Παννυχίδας της Α΄ Εβδομάδος των Νηστειών
Ευαγγέλια κατά Μάρκον
Ευαγγέλια της Μεγάλης Εβδομάδος
Ευαγγέλια Εωθινά
Ευαγγέλια ακινήτων Εορτών - Μηνολόγιον
Ευαγγέλιον Θ. Λειτουργίας εις μνήμας Αγίων
Ευαγγέλια εις διαφόρους περιστάσεις

(Θείον και Ιερόν Ευαγγέλιον κατά Ιωάννην αρχόμενον από της Αγίας και Μεγάλης Κυριακής του Πάσχα)

Pages 474
Publication Date 2015
Publisher Συναξαριστής
ISBN 9789608251649
Binding Hardback
Author Συλλογικό / Collective
  • Local Delivery Available for Leeds postcodes
View full details

ALL GOODS TRAVEL WITH THE RESPONSIBILITY OF THE CUSTOMER